User Tools

Site Tools


101-t-s-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-t-s-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Tés</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Thị trấn  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Magyarország,​ Tés, szélmalom.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5e/​Magyarorsz%C3%A1g%2C_T%C3%A9s%2C_sz%C3%A9lmalom.JPG/​250px-Magyarorsz%C3%A1g%2C_T%C3%A9s%2C_sz%C3%A9lmalom.JPG"​ width="​250"​ height="​333"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5e/​Magyarorsz%C3%A1g%2C_T%C3%A9s%2C_sz%C3%A9lmalom.JPG/​375px-Magyarorsz%C3%A1g%2C_T%C3%A9s%2C_sz%C3%A9lmalom.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5e/​Magyarorsz%C3%A1g%2C_T%C3%A9s%2C_sz%C3%A9lmalom.JPG/​500px-Magyarorsz%C3%A1g%2C_T%C3%A9s%2C_sz%C3%A9lmalom.JPG 2x" data-file-width="​1536"​ data-file-height="​2048"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Huy hiệu của Tés" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2f/​HUN_T%C3%A9s_COA.jpg/​100px-HUN_T%C3%A9s_COA.jpg"​ width="​100"​ height="​135"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2f/​HUN_T%C3%A9s_COA.jpg/​150px-HUN_T%C3%A9s_COA.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2f/​HUN_T%C3%A9s_COA.jpg/​200px-HUN_T%C3%A9s_COA.jpg 2x" data-file-width="​356"​ data-file-height="​480"/><​br/><​small><​b>​Huy hiệu</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Tés trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​23.747%;​left:​55.008%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Tés"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Tés"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Tés</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​23px-Flag_of_Hungary.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​35px-Flag_of_Hungary.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​46px-Flag_of_Hungary.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Hungary</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Hạt</​th><​td>​
 +Veszprém</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tiểu vùng</​th><​td>​
 +Várpalotai</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +49.03 km<​sup>​2</​sup>​ (18.93 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2010)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +831</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +17/​km<​sup>​2</​sup>​ (40/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +CET (UTC+1)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +CEST (UTC+2)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​adr"​ style="​text-align:​center">​
 +<span class="​postal-code">​8109 <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Mã điện thoại</​th><​td>​
 +88 <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Tés</​b>​ là một thị trấn thuộc hạt Veszprém, Hungary. Thị trấn này có diện tích 49,​03 km²,​ dân số năm 2010 là 831 người,<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ 17 người/​km².
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Helysegnevkonyv adattar 2010”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 8 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AT%C3%A9s&​amp;​rft.btitle=Helysegnevkonyv+adattar+2010&​amp;​rft.date=10+th%C3%A1ng+8+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ksh.hu%2Fdocs%2Fhun%2Fhnk%2FHelysegnevkonyv_adattar_2010.xls&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Hungary_stub.svg/​40px-Hungary_stub.svg.png"​ width="​40"​ height="​25"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Hungary_stub.svg/​60px-Hungary_stub.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Hungary_stub.svg/​80px-Hungary_stub.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​627"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến địa lý Hungary ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1330
 +Cached time: 20181011074309
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.280 seconds
 +Real time usage: 0.355 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2975/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 23936/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2722/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 872/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.090/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.97 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 311.647 ​     1 -total
 + ​84.81% ​ 264.299 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​62.26% ​ 194.020 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  9.49%   ​29.566 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.69%   ​23.954 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  7.56%   ​23.551 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.15%   ​22.274 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.10%   ​22.121 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  6.72%   ​20.956 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  5.14%   ​16.026 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​_Hungary
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1425614-0!canonical and timestamp 20181011074309 and revision id 22069837
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-t-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)