User Tools

Site Tools


101-t-ti-u-ph-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-t-ti-u-ph-ng-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Từ Tiểu Phụng</​b>​ (chữ Hán: 徐小鳳; bính âm: Xu2 Xiao3 Feng4; tiếng Anh: <​b>​Paula Tsui</​b>​) là một ca sĩ hát nhạc Quảng Đông ở Hồng Kông. Cô từng hợp tác với đài TVB cho đến giữa những năm 90 nhưng cũng làm cho đài Asia Television Ltd. trong một vài chương trình năm 1995.
 +</p>
  
 +<​p>​Từ Tiểu Phụng kết hôn với ông chủ đài Hồng Kông và nhà lập pháp Trịnh Kinh Hàn trong khoảng từ năm 1975 đến 1979. Việc kết hôn được giữ kín cho đến khi được nhiều người biết đến khoảng đầu năm 1990. Lúc đó Từ Tiểu Phụng đã rất nổi tiếng, trong khi Trịnh Kinh Hàn vẫn chưa được nhiều người biết đến.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<table class="​wikitable succession-box"​ style="​margin:​0.5em auto; font-size:​95%;​clear:​both;"><​tbody><​tr><​th colspan="​3"​ style="​background:​ #​FFF179;">​Giải thưởng
 +</​th></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​td width="​30%"​ valign="​top"​ align="​center"​ rowspan="​1">​Tiền nhiệm:<​br/><​b>​Ôn Nã</​b>​
 +</td>
 +<td width="​40%"​ style="​text-align:​ center;"​ rowspan="​1"><​b>​Giải thưởng Kim Thoa của RTHK cho mười ca khúc Vàng Trung Quốc</​b><​br/>​1989
 +</td>
 +<td width="​30%"​ valign="​top"​ align="​center"​ rowspan="​1">​Kế nhiệm:<​br/><​b>​Hoàng Triêm</​b>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181031221156
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.116 seconds
 +Real time usage: 0.160 seconds
 +Preprocessor visited node count: 965/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12200/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1238/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 333/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.019/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.03 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 134.798 ​     1 -total
 + ​71.88% ​  ​96.892 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Chinese-language_singer_and_actor
 + ​36.87% ​  ​49.694 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​10.30% ​  ​13.879 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  8.84%   ​11.912 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Birth_date_and_age
 +  8.68%   ​11.695 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +  7.91%   ​10.656 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Succession_box
 +  4.67%    6.297      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Zh-tw
 +  3.71%    5.003      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Persondata
 +  3.69%    4.971      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MONTHNAME
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1439310-0!canonical and timestamp 20181031221156 and revision id 26383129
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-t-ti-u-ph-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)