User Tools

Site Tools


101-t-u-ng-m-ki-u-092-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-t-u-ng-m-ki-u-092-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​315px;​border-spacing:​2px;"><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​line-height:​1.5em;"><​img alt="​Xia class SSBN.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c2/​Xia_class_SSBN.svg/​300px-Xia_class_SSBN.svg.png"​ width="​300"​ height="​59"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c2/​Xia_class_SSBN.svg/​450px-Xia_class_SSBN.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c2/​Xia_class_SSBN.svg/​600px-Xia_class_SSBN.svg.png 2x" data-file-width="​1204"​ data-file-height="​238"/><​p>​Tàu ngầm Kiểu 092</​p>​
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​th colspan="​2"​ height="​30pt"​ style="​background-color:#​B0C4DE;​text-align:​center;​vertical-align:​middle;​font-size:​110%;">​Khái quát về lớp tàu
 +</​th></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Xưởng đóng tàu:</​td><​td>​Huludao Shipyard</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Bên sử dụng:</​td><​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Naval_Ensign_of_China.svg/​22px-Naval_Ensign_of_China.svg.png"​ width="​22"​ height="​18"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Naval_Ensign_of_China.svg/​33px-Naval_Ensign_of_China.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Naval_Ensign_of_China.svg/​44px-Naval_Ensign_of_China.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Lớp sau:</​td><​td>​Tàu ngầm Kiểu 094</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Thời gian sử dụng:</​td><​td>​1981</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Hoàn tất:</​td><​td>​2</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Còn hoạt động:</​td><​td>​1</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Bị mất:</​td><​td>​1</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ height="​30"​ style="​background-color:#​B0C4DE;​text-align:​center;​vertical-align:​middle;​font-size:​110%;">​Đặc điểm khái quát
 +</​th></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Trọng tải choán nước:</​td><​td>​
 +6.500 - 7.000 tấn khi lặn.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Độ dài:</​td><​td>​
 +120 m</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Sườn ngang:</​td><​td>​
 +10 m</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Mớn nước:</​td><​td>​
 +8 m</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Động cơ đẩy:</​td><​td>​
 +<li>1 lò phản ứng nước áp lực, 58MW</​li><​li>​2 tua bin hơi nước</​li><​li>​1 trục chân vịt</​li></​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Tốc độ:</​td><​td>​
 +22 knot</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Độ sâu thử:</​td><​td>​
 +300 m</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Thủy thủ đoàn<​br/>​đầy đủ:</​td><​td>​
 +100</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Vũ trang:</​td><​td>​
 +<li>6 ống phóng ngư lôi 533 mm</​li><​li>​12 tên lửa JL-1A SLBM</​li></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Tàu ngầm Kiểu 092</​b>​ (tiếng Trung: 092型) là loại tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo đầu tiên của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. NATO gọi loại tàu ngầm này là <​b>​lớp Hạ</​b>​.
 +</​p><​p>​Tàu này nặng 6500 tấn, có 4 đến 6 ống phóng tên lửa. Có 2 tàu thuộc lớp này đã được chế tạo. Tàu thứ nhất là <​i>​Changzheng 6 (# 406)</​i>,​ được hoàn thành vào năm 1981. Tàu ngầm hạt nhân kiểu 92 mang tên lửa đạn đạo JL-1.
 +</​p><​p>​Các tàu ngầm kiểu 92 trú tại căn cứ tàu ngầm Jianggezhuang gần Thanh Đảo.
 +</​p><​p>​Tàu ngầm hạt nhân kiểu 92 được phát triển trên cơ sở lớp 91. Gần đây, Trung Quốc đang phát triển lớp 94 nhằm thay thế cho lớp 92.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Type 092 Xia Class SSBN”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 15 tháng 10 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AT%C3%A0u+ng%E1%BA%A7m+Ki%E1%BB%83u+092&​amp;​rft.btitle=Type+092+Xia+Class+SSBN&​amp;​rft.date=15+th%C3%A1ng+10+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.globalsecurity.org%2Fwmd%2Fworld%2Fchina%2Ftype_92.htm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0;;​wide"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"​ style="​background-color:#​B0C4DE;"><​span style="​float:​left;​width:​6em">​ </​span><​div style="​font-size:​114%">​Các loại tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo (SSBN) đang hoạt động</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background-color:#​DCDCDC;​text-align:​left;"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Naval_Ensign_of_China.svg/​19px-Naval_Ensign_of_China.svg.png"​ width="​19"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Naval_Ensign_of_China.svg/​29px-Naval_Ensign_of_China.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Naval_Ensign_of_China.svg/​38px-Naval_Ensign_of_China.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​ • ​ Tàu ngầm hạt nhân kiểu 92  •  Tàu ngầm lớp Tấn</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background-color:#​DCDCDC;​text-align:​left;"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Civil_and_Naval_Ensign_of_France.svg/​23px-Civil_and_Naval_Ensign_of_France.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Civil_and_Naval_Ensign_of_France.svg/​35px-Civil_and_Naval_Ensign_of_France.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Civil_and_Naval_Ensign_of_France.svg/​45px-Civil_and_Naval_Ensign_of_France.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Hải quân Pháp</​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​ • ​   <​i>​Triomphant</​i></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background-color:#​DCDCDC;​text-align:​left;"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Naval_Ensign_of_Russia.svg/​23px-Naval_Ensign_of_Russia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Naval_Ensign_of_Russia.svg/​35px-Naval_Ensign_of_Russia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Naval_Ensign_of_Russia.svg/​45px-Naval_Ensign_of_Russia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Hải quân Nga</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​ • ​ Đề án 667BDR  •  Đề án 667BDRM  •  Đề án 941  •  Tàu ngầm lớp Borei</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background-color:#​DCDCDC;​text-align:​left;"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Naval_Ensign_of_the_United_Kingdom.svg/​30px-Naval_Ensign_of_the_United_Kingdom.svg.png"​ width="​30"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Naval_Ensign_of_the_United_Kingdom.svg/​45px-Naval_Ensign_of_the_United_Kingdom.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​Naval_Ensign_of_the_United_Kingdom.svg/​60px-Naval_Ensign_of_the_United_Kingdom.svg.png 2x" data-file-width="​720"​ data-file-height="​360"/>​ </​span>​Hải quân Hoàng gia Anh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​ • ​   <​i>​Vanguard</​i></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​background-color:#​DCDCDC;​text-align:​left;"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​29px-Flag_of_the_United_States.svg.png"​ width="​29"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​44px-Flag_of_the_United_States.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​57px-Flag_of_the_United_States.svg.png 2x" data-file-width="​1235"​ data-file-height="​650"/>​ </​span>​Hải quân Hoa Kỳ</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​ • ​   <​i>​Ohio</​i></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Nagasakibomb.jpg/​30px-Nagasakibomb.jpg"​ width="​30"​ height="​36"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Nagasakibomb.jpg/​45px-Nagasakibomb.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Nagasakibomb.jpg/​60px-Nagasakibomb.jpg 2x" data-file-width="​3245"​ data-file-height="​3877"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ liên quan đến vũ khí hạt nhân này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​94/​Submarine-stub.gif/​40px-Submarine-stub.gif"​ width="​40"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​9/​94/​Submarine-stub.gif 1.5x" data-file-width="​48"​ data-file-height="​48"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến tàu ngầm ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181011115934
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.232 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1525/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 28704/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2609/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 876/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.031/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.79 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 176.541 ​     1 -total
 + ​31.24% ​  ​55.148 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&#​7899;​p_SSBN_&#​273;&#​432;&#​7907;​c_s&#​7917;​_d&#​7909;​ng
 + ​24.82% ​  ​43.823 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Military_navigation
 + ​20.12% ​  ​35.516 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Ship_Begin
 + ​15.35% ​  ​27.100 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.27% ​  ​26.953 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navy
 + ​12.93% ​  ​22.822 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​12.25% ​  ​21.618 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 + ​10.78% ​  ​19.033 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_v&#​361;​_kh&​iacute;​_h&#​7841;​t_nh&​acirc;​n
 + ​10.56% ​  ​18.641 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​546430-0!canonical and timestamp 20181011115933 and revision id 24039610
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-t-u-ng-m-ki-u-092-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)