User Tools

Site Tools


101-t-u-ng-m-proyekta-641b-som-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-t-u-ng-m-proyekta-641b-som-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tàu ngầm Proyekta 641B Som</​b>​ (tiếng Nga: <​b>​Проекта 641Б Сом</​b>​) là loại tàu ngầm điện-diesel được đóng bởi Liên Xô. NATO gọi loại tàu ngầm này là <​b>​lớp Tango</​b>​. Đây là loại tàu ngầm nâng cấp dùng để thay thế cho các tàu ngầm Proyekta 641 trong các hoạt động tại Biển Đen và Hạm đội Phương Bắc. Việc đóng tàu thực hiện từ năm 1973 đến năm 1982 ở xưởng đóng tàu tại Nizhny Novgorod với 18 chiếc đã được đóng.
 +</​p><​p>​Đây là loại tàu ngầm được thiết kế để có thể hoạt động tầm xa mục đích là tấn công các đoàn tàu hoặc bến cảng của đối phương, trinh sát, bảo vệ các đoàn tàu hay rải thủy lôi. Loại tàu ngầm này có thể tích trữ nhiều năng lượng hơn tất cả các tàu ngầm trước đó của hải quân Liên Xô cũng như có lớp vỏ chịu lực tốt hơn. Nó có thể lặn hơn một tuần trước khi cần đến ống thông khí.
 +</​p><​p>​Hầu hết các tàu thuộc lớp này đều đã ngừng hoạt động và đưa ra khỏi biên chế.
 +</p>
  
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1258
 +Cached time: 20181011134351
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.084 seconds
 +Real time usage: 0.111 seconds
 +Preprocessor visited node count: 740/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 28029/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1184/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.014/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 889 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​73.042 ​     1 -total
 + ​43.21% ​  ​31.561 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_ship_begin
 + ​30.69% ​  ​22.418 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&​agrave;​u_ng&#​7847;​m_Li&​ecirc;​n_X&​ocirc;​_Nga
 + ​27.07% ​  ​19.774 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Military_navigation
 + ​26.40% ​  ​19.282 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 + ​10.62% ​   7.756      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_ship_characteristics
 + ​10.16% ​   7.424      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Ship_Class_Overview
 +  7.26%    5.304      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Str_find
 +  4.77%    3.483      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ship_prefix
 +  4.68%    3.416      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_ship_image
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​821997-0!canonical and timestamp 20181011134351 and revision id 21439189
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-t-u-ng-m-proyekta-641b-som-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)