User Tools

Site Tools


101-t-y-du-k-phim-truy-n-h-nh-chi-t-giang-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-t-y-du-k-phim-truy-n-h-nh-chi-t-giang-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox vevent"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-style:​italic;​ background: #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Tây Du Ký</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Journey to the West (Zhejiang TV series).jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​7/​77/​Journey_to_the_West_%28Zhejiang_TV_series%29.jpg"​ width="​250"​ height="​351"​ data-file-width="​200"​ data-file-height="​281"/><​p>​Promotional poster</​p></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thể loại</​th><​td>​
 +Thần thoại<​br/>​Phiêu lưu</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kịch bản</​th><​td>​
 +Ngô Thừa Ân (nguyên tác)<​br/>​Zhang Pingxi</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Đạo diễn</​th><​td>​
 +Trình Lực Đống</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Diễn viên</​th><​td>​
 +Fei Zhenxiang<​br/>​Victor Chen<​br/>​Xie Ning<​br/>​Mou Fengbin</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +Trung Quốc</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngôn ngữ</​th><​td>​
 +Tiếng Phổ thông</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Số tập</​th><​td>​
 +52</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​background:​ #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Sản xuất</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhà sản xuất</​th><​td>​
 +Trình Lực Đống</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Địa điểm</​th><​td>​
 +Trung Quốc</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thời lượng</​th><​td>​
 +45 phút per episode</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​background:​ #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Trình chiếu</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kênh trình chiếu</​th><​td>​
 +Zhejiang Satellite TV</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phát sóng</​th><​td>​
 +ngày 14 tháng 2 năm 2010</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<​p><​i><​b>​Tây Du Ký phiên bản Chiết Giang</​b></​i>​ do đài truyền hình Chiết Giang, Trung Quốc sản xuất, gồm 52 tập, khởi quay từ tháng 9-2008 đến tháng 1-2010 công chiếu lần đầu tiên. Bộ phim có độ dài 52 tập. Phim có một số nội dung không theo nguyên tác nên đã gây nhiều tranh cãi. Đạo diễn phim: Trình Lực Đống.
 +Nội dung phim cơ bản theo mạch nguyên tác, nhưng thêm nhiều chi tiết không có trong truyện. Nhiều nạn quan trọng như Hắc hùng tinh, các bồ tát thử lòng thầy trò Đường tăng, Bạch cốt tinh, Kim Ngân ngưu giác, Hồng hài nhi, Xa Trì quốc, Thông thiên hà, Tây lương nữ quốc, Tôn Ngộ Không thật giả, Hỏa Diệm sơn, Hoàng mi yêu vương, Nhện tinh, Thanh sư - Bạch tượng - Đại bàng, Bạch thử tinh, Ngọc thố tinh có dàn dựng, nhưng bỏ qua nhiều nạn quan trọng khác như Ăn trộm nhân sâm, Ô Kê quốc, Cửu đầu trùng, Châu tử quốc, Tì Khâu quốc, Ngọc hoa châu... Nạn Hoàng Bào quái được thay thế bằng nạn Bạch cốt tinh kéo dài, nạn Nhện tinh nhân vật Đa mục quái được thay thế bằng Kim quang đạo trưởng. Nạn Hạnh tiên có dựng nhưng khi lên phim bỏ.
 +</p>
  
 +<​ol><​li>​Phí Chấn Tường - Tôn Ngộ Không</​li>​
 +<​li>​Trần Tư Hàn - Đường Tăng, Kim Thiền tử, Kim ô Tướng quân</​li>​
 +<​li>​Tạ Ninh - Trư Bát Giới</​li>​
 +<​li>​Mưu Phụng Bân - Sa Tăng</​li>​
 +<​li>​Trần Xung - Quan Âm Bồ Tát</​li>​
 +<​li>​Đường Quốc Cường - Ngọc Hoàng đại đế</​li>​
 +<​li>​Hàn Tuyết - Bạch Bằng phiên phiên, Bạch Cốt Tinh</​li>​
 +<​li>​Vương Lực Khả - Thanh Giao ma vương (thanh linh), Nữ nhi quốc quốc vương</​li>​
 +<​li>​Lưu Giai - Vương mẫu nương nương, phụ nhân</​li>​
 +<​li>​Phiên Chí Khởi - Thái Thượng Lão Quân</​li>​
 +<​li>​Châu Ngạn Phi - Như Lai Phật Tổ</​li>​
 +<​li>​Thi Vũ - Thái Bạch Kim Tinh</​li>​
 +<​li>​Quan Lễ Kiệt- Thác tháp Lý thiên vương</​li>​
 +<​li>​Tào Hi Văn - Cao Thúy Lan</​li>​
 +<​li>​Ấn Tiểu Thiên -Nhị Lang thần</​li>​
 +<​li>​Trần Đức Dung- Thiên Trúc công chúa, Ngọc thố tinh, Tố nga tiên tử</​li>​
 +<​li>​Hứa Hoàn Sơn - Bồ đề Lão tổ</​li>​
 +<​li>​Trình Lực Đống -Địa Tạng vương</​li>​
 +<​li>​Đổng Minh - Ngưu Ma Vương</​li>​
 +<​li>​Vu Na - Bạch mao thử tinh</​li>​
 +<​li>​Ngọ Mã - Kim Trì trưởng lão</​li>​
 +<​li>​Châu Vĩnh Đằng- Đường Thái Tông</​li>​
 +<​li>​Vương Soái - Tiểu Bạch Long</​li>​
 +<​li>​Tiểu Hắc (La Vĩnh Quyên) - Na Tra</​li>​
 +<​li>​Mễ Tử An (Lục Dục Hiệt)- Ngọc Thố tiên tử</​li>​
 +<​li>​Miêu Hải Trung - Thiên Bồng Nguyên soái</​li>​
 +<​li>​Lưu Oánh - Hằng Nga</​li>​
 +<​li>​Mạnh Ngạn Sâm - Hồng Hài Nhi</​li>​
 +<​li>​Vương Di - Ngọc Diện công chúa</​li>​
 +<​li>​Lưu Tư- Thiết Phiến công chúa</​li>​
 +<​li>​Hầu Kiệt - Diêm Vương</​li>​
 +<​li>​Phùng Tùng Tùng - Bọ cạp tinh</​li>​
 +<​li>​Vương Cương - Xa Trì quốc quốc vương</​li>​
 +<​li>​Hà Kiến Trạch - Văn Thiên Âm Vương Tử</​li>​
 +<​li>​Châu Thi Nhã - Nữ nhi quốc quốc sư</​li>​
 +<​li>​Hàn Đống - Kim Quang đạo trưởng</​li>​
 +<​li>​Bành Đan - Đại chu nữ</​li></​ol>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1301
 +Cached time: 20181017032721
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.209 seconds
 +Preprocessor visited node count: 795/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36862/​2097152 bytes
 +Template argument size: 879/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.040/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.44 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 119.545 ​     1 -total
 + ​41.50% ​  ​49.607 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​29.28% ​  ​35.003 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_television
 + ​27.53% ​  ​32.906 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​24.34% ​  ​29.098 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​13.80% ​  ​16.499 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&​acirc;​y_du_k&​yacute;​
 + ​10.87% ​  ​12.993 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.96%   ​10.707 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Trung_Qu&#​7889;​c
 +  7.57%    9.049      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  4.15%    4.963      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​469128-0!canonical and timestamp 20181017032721 and revision id 26727077
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-t-y-du-k-phim-truy-n-h-nh-chi-t-giang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)