User Tools

Site Tools


101-tr-t-tuy-t-b-ng-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-tr-t-tuy-t-b-ng-ng-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox vcard" style="​width:​22em"><​caption class="​fn"​ style="​padding-bottom:​0.2em;">​Trượt tuyết băng đồng</​caption><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Trip to Skorafjell 1.jpg" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​86/​Trip_to_Skorafjell_1.jpg/​275px-Trip_to_Skorafjell_1.jpg"​ width="​275"​ height="​158"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​86/​Trip_to_Skorafjell_1.jpg/​413px-Trip_to_Skorafjell_1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​86/​Trip_to_Skorafjell_1.jpg/​550px-Trip_to_Skorafjell_1.jpg 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​590"/><​div>​Trượt tuyết băng đồng tại phía tây Na Uy.</​div></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-top:​0.2em;​line-height:​1.2em;​ padding-right:​1.0em;">​Biệt danh</​th><​td style="​line-height:​1.3em;">​
 +XC skiing</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​eee;">​Đặc điểm</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-top:​0.2em;​line-height:​1.2em;​ padding-right:​1.0em;">​Hình thức</​th><​td style="​line-height:​1.3em;">​
 +Ngoài trời hoặc trong nhà (trong các hầm trượt -Ski tunnel)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-top:​0.2em;​line-height:​1.2em;​ padding-right:​1.0em;">​Trang bị</​th><​td style="​line-height:​1.3em;">​
 +ván trượt tuyết, gậy và giầy.</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​eee;">​Hiện diện</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-top:​0.2em;​line-height:​1.2em;​ padding-right:​1.0em;">​Olympic</​th><​td style="​line-height:​1.3em;">​
 +từ năm 1924</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Trượt tuyết băng đồng</​b>​ hay <​b>​trượt tuyết việt dã</​b>​ là một môn thể thao trượt tuyết mà những người tham gia sử dụng ván trượt và gậy trượt để tự đẩy mình đi băng qua những khu vực địa hình tuyết phủ, thường trên những con đường được ủi ra. Môn thể thao này phổ biến ở những nơi có các cánh đồng tuyết lớn, phần lớn là Bắc Âu, Canada và Alaska.<​sup id="​cite_ref-Rees3-9_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Đó là một môn thể thao tốt cho sức khỏe, vì sử dụng nhiều bắp thịt khác nhau của cơ thể, nên hay được khuyến khích tập luyện.
 +</​p><​p>​Trượt tuyết băng đồng là một phần của một nhóm các môn thể thao trượt tuyết Bắc Âu (Nordic skiing) bao gồm ski jumping, Nordic combined (trượt tuyết băng đồng và ski jumping), hai môn phối hợp (trượt tuyết và bắn súng)<​sup id="​cite_ref-Rees3-9_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ và chạy định hướng trên tuyết.
 +</p>
  
 +<​p>​Việc sử dụng ván trượt tuyết để di động đã có từ nhiều ngàn năm nay. Tuy nhiên là môn thể thao để thi đấu thì mới bắt đầu từ thế kỷ thứ 19 tại Bắc Âu. Cuộc thi đấu quan trọng đầu tiên xảy ra tại Holmenkollen ở Oslo.
 +</​p><​p>​Từ thế vận hội mùa Đông 1924 trượt tuyết băng đồng trở thành một môn thể thao chính trong chương trình thi đua của thế vận hội. Từ thế vận hội mùa Đông 1952 cũng có những cuộc thi đấu cho phụ nữ.
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​43/​Loipe1.jpg/​220px-Loipe1.jpg"​ width="​220"​ height="​166"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​43/​Loipe1.jpg/​330px-Loipe1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​43/​Loipe1.jpg/​440px-Loipe1.jpg 2x" data-file-width="​945"​ data-file-height="​712"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Đường trượt tuyết băng đồng kiểu cổ điển (klassisch) và skating</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Đến cuối thập niên 1970 một kỹ thuật mới được phát triển, gọi là skating. ​
 +Nhiều nước như Ý, Pháp, Áo hay Thụy Sĩ cho đó là một sáng kiến hay, tiếp nhận nhanh chóng và sửa lại đường trượt tuyết cho thích hợp. Trong khi ở Đức đến giữa thập niên 1990, nhiều vùng trượt tuyết băng đồng vẫn còn treo bảng cấm skating. Ở Bắc Âu thì người tham gia cũng ít đi theo kiểu này.
 +</p>
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-Rees3-9-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Rees,​ 1981, pages 3-9</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1323
 +Cached time: 20181010170259
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.128 seconds
 +Preprocessor visited node count: 385/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14092/​2097152 bytes
 +Template argument size: 585/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 453/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.022/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1,010 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​97.493 ​     1 -total
 + ​40.07% ​  ​39.063 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_sport
 + ​38.72% ​  ​37.749 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​M&​ocirc;​n_th&#​7875;​_thao_Th&#​7871;​_v&#​7853;​n_h&#​7897;​i_M&​ugrave;​a_&#​273;&​ocirc;​ng
 + ​33.21% ​  ​32.382 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​17.42% ​  ​16.983 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​12.56% ​  ​12.245 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​10.23% ​   9.978      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.63%    5.485      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.26%    4.151      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1408940-0!canonical and timestamp 20181010170258 and revision id 41106228
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-tr-t-tuy-t-b-ng-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)