User Tools

Site Tools


101-tsuboi-yoshinaru-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-tsuboi-yoshinaru-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div role="​note"​ class="​hatnote navigation-not-searchable">​Đây là một tên người Nhật; họ tên được viết theo thứ tự Á Đông (họ trước tên sau): họ là <​b>​Tsuboi</​b>​. Tuy nhiên, tên người Nhật hiện đại bằng ký tự Latinh thường được viết theo thứ tự Tây phương (tên trước họ sau).</​div>​
 +<​p><​b>​Tsuboi Yoshinaru</​b>​ (chữ Hán: 坪井善明,​ <​i>​Bình Tỉnh Thiện Minh</​i>,​ sinh 1948) là nhà sử học Nhật Bản. Ông từng là giảng viên khoa luật ở Đại học Tokyo. Từ năm 1973, Yoshiharu Tsuboï bắt đầu nghiên cứu về Việt Nam. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ đệ tam tại Đại học Paris năm 1982. <​i>​Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa</​i>​ là một cuốn sách về lịch sử Việt Nam của ông trích từ luận án bảo vệ tiến sĩ. Hiện nay Yoshiharu Tsuboï là Giáo sư Lịch sử chính trị và xã hội Đông Nam Á, Đại học Waseda, Tokyo<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Giáo sư Trần Văn Giàu nhận xét về Yoshiharu Tsuboï: Tôi cảm thấy giáo sư Yoshiharu Tsuboï là một nhà nghiên cứu có tấm lòng yêu đất nước Việt Nam và trọng dân tộc Việt Nam. Giáo sư không viết thẳng lời nào như vậy mà tình ý toát ra ở nhiều chương mục, từ toàn bộ cuốn sách<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​i>​Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa</​i>,​ Nhà xuất bản Tri Thức, 2011, trang 7</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Sđd,​ trang 7 và trang 8</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1325
 +Cached time: 20181013063325
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.052 seconds
 +Real time usage: 0.069 seconds
 +Preprocessor visited node count: 156/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5008/​2097152 bytes
 +Template argument size: 82/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 528/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.008/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 661 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​53.574 ​     1 -total
 + ​50.88% ​  ​27.260 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&​ecirc;​n_ng&#​432;&#​7901;​i_Nh&#​7853;​t
 + ​46.66% ​  ​24.996 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hatnote2
 + ​33.74% ​  ​18.078 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​29.81% ​  ​15.973 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​16.57% ​   8.877      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  8.77%    4.697      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1180222-0!canonical and timestamp 20181013063325 and revision id 26490918
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-tsuboi-yoshinaru-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)