User Tools

Site Tools


101-tu-n-l-v-ng-n-m-1945-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-tu-n-l-v-ng-n-m-1945-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tuần Lễ Vàng (năm 1945)</​b>​ là sự kiện bắt đầu từ ngày 04 tháng 09 năm 1945 khuyến khích người dân đóng góp ngân sách quốc gia do chủ tịch Hồ Chí Minh phát động nhằm tháo gỡ sự khó khăn tài chính của đất nước.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Tuần lễ được sự hưởng ứng của đông đảo tầng lớp nhân dân, trong đó tầng lớp thương nhân đóng vai trò chủ chốt.
 +</p>
  
 +<​p>​Trong sự kiện <​b>​Tuần Lễ Vàng</​b>,​ nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được nhân dân quyên góp tổng cộng 20 triệu đồng và 370 kilôgam vàng.
 +Bà Hoàng Thị Minh Hồ, vợ đại tư sản Trịnh Văn Bô ủng hộ cho Chính phủ 5.147 lượng vàng, tương đương với 2.000.000 đồng Đông Dương (thời giá lúc đó).
 +Căn biệt thự số 34 Hoàng Diệu cũng được vợ chồng cụ cho Tướng Hoàng Văn Thái mượn với lý do là phục vụ vào việc chung.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1271
 +Cached time: 20181017005903
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.080 seconds
 +Real time usage: 0.118 seconds
 +Preprocessor visited node count: 216/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8238/​2097152 bytes
 +Template argument size: 186/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 933/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.031/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.37 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​97.998 ​     1 -total
 + ​48.49% ​  ​47.521 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Expand
 + ​46.18% ​  ​45.257 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​32.76% ​  ​32.100 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​24.45% ​  ​23.956 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​15.53% ​  ​15.219 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_l&#​7883;​ch_s&#​7917;​
 + ​13.67% ​  ​13.400 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  7.88%    7.721      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.55%    3.483      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1408259-0!canonical and timestamp 20181017005903 and revision id 35761213
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-tu-n-l-v-ng-n-m-1945-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)