User Tools

Site Tools


101-tug-of-war-b-i-h-t-c-a-carly-rae-jepsen-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-tug-of-war-b-i-h-t-c-a-carly-rae-jepsen-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>"<​b>​Tug of War</​b>"​ là một ca khúc của nữ ca sĩ/nghệ sĩ người Canada Carly Rae Jepsen, phát hành vào 16 tháng 9 năm 2008, là đĩa đơn thứ hai trích từ album phòng thu đầu tay của cô, <​i>​Tug of War</​i>​ (2008). Ca khúc đã lọt vào bảng xếp hạng Canadian Hot 100 tại vị trí thứ 36.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Video ca nhạc cho "Tug of War" được đăng tải trên VEVO của Carly Rae Jepsen vào 13 tháng 7 năm 2011, với tổng độ dài là ba phút và hai mươi sáu giây.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1275
 +Cached time: 20181010195332
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.156 seconds
 +Real time usage: 0.203 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2841/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 26111/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2047/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 671/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.019/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1,000 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 164.431 ​     1 -total
 + ​37.62% ​  ​61.861 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Track_listing
 + ​32.20% ​  ​52.947 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Carly_Rae_Jepsen
 + ​18.75% ​  ​30.824 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​297;​a_&#​273;&#​417;​n
 + ​16.53% ​  ​27.176 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​16.09% ​  ​26.451 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_musical_artist
 + ​12.36% ​  ​20.321 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  9.96%   ​16.372 ​   121 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Track_listing/​Track
 +  7.12%   ​11.712 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  6.33%   ​10.406 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1406580-0!canonical and timestamp 20181010195332 and revision id 26405040
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-tug-of-war-b-i-h-t-c-a-carly-rae-jepsen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)