User Tools

Site Tools


101-tula-de-allende-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-tula-de-allende-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Tula de Allende</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Đô thị  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Panorámica de la zona arqueologica de Tula.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7e/​Panor%C3%A1mica_de_la_zona_arqueologica_de_Tula.JPG/​250px-Panor%C3%A1mica_de_la_zona_arqueologica_de_Tula.JPG"​ width="​250"​ height="​188"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7e/​Panor%C3%A1mica_de_la_zona_arqueologica_de_Tula.JPG/​375px-Panor%C3%A1mica_de_la_zona_arqueologica_de_Tula.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7e/​Panor%C3%A1mica_de_la_zona_arqueologica_de_Tula.JPG/​500px-Panor%C3%A1mica_de_la_zona_arqueologica_de_Tula.JPG 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1536"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Huy hiệu của Tula de Allende"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Coat_of_arms_of_Tula_de_Allende.svg/​100px-Coat_of_arms_of_Tula_de_Allende.svg.png"​ width="​100"​ height="​111"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Coat_of_arms_of_Tula_de_Allende.svg/​150px-Coat_of_arms_of_Tula_de_Allende.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Coat_of_arms_of_Tula_de_Allende.svg/​200px-Coat_of_arms_of_Tula_de_Allende.svg.png 2x" data-file-width="​207"​ data-file-height="​229"/><​br/><​small><​b>​Huy hiệu</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Vị trí của đô thị trong bang Hidalgo"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​076_Municipios_de_Hidalgo.png/​250px-076_Municipios_de_Hidalgo.png"​ width="​250"​ height="​224"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​076_Municipios_de_Hidalgo.png/​375px-076_Municipios_de_Hidalgo.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​076_Municipios_de_Hidalgo.png/​500px-076_Municipios_de_Hidalgo.png 2x" data-file-width="​1184"​ data-file-height="​1059"/><​br/><​small>​Vị trí của đô thị trong bang Hidalgo</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Tula de Allende trên bản đồ Mexico"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Mexico_location_map.svg/​250px-Mexico_location_map.svg.png"​ width="​250"​ height="​163"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Mexico_location_map.svg/​375px-Mexico_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Mexico_location_map.svg/​500px-Mexico_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​2028"​ data-file-height="​1323"/><​div style="​position:​absolute;​top:​69.338%;​left:​59.497%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Tula de Allende"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Tula de Allende"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Tula de Allende</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div><​small>​Vị trí ở Mexico</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Flag_of_Mexico.svg/​23px-Flag_of_Mexico.svg.png"​ width="​23"​ height="​13"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Flag_of_Mexico.svg/​35px-Flag_of_Mexico.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Flag_of_Mexico.svg/​46px-Flag_of_Mexico.svg.png 2x" data-file-width="​840"​ data-file-height="​480"/>​ </​span>​Mexico</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Bang</​th><​td>​
 +Hidalgo</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Thủ phủ</​th><​td>​
 +Tula de Allende</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thủ phủ</​th><​td>​
 +Tula de Allende <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2005)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +93.296</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +CST (UTC-6)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +CDT (UTC-5)</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Tula de Allende</​b>​ là một đô thị thuộc bang Hidalgo, México. Năm 2005, dân số của đô thị này là 93296 người.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Municipalities of Mexico”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 11 tháng 8 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATula+de+Allende&​amp;​rft.btitle=Municipalities+of+Mexico&​amp;​rft.date=11+th%C3%A1ng+8+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.statoids.com%2Fymx.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Geographylogo.svg/​30px-Geographylogo.svg.png"​ width="​30"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Geographylogo.svg/​45px-Geographylogo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Geographylogo.svg/​60px-Geographylogo.svg.png 2x" data-file-width="​160"​ data-file-height="​160"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ chủ đề địa lý này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1334
 +Cached time: 20181010180009
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.268 seconds
 +Real time usage: 0.351 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2734/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 22809/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2189/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 16/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 803/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.083/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.27 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 304.288 ​     1 -total
 + ​85.63% ​ 260.563 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​59.21% ​ 180.163 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  9.27%   ​28.205 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  8.36%   ​25.446 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  8.01%   ​24.372 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  4.26%   ​12.949 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​_bang_Hidalgo
 +  4.14%   ​12.587 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +  3.98%   ​12.124 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  3.20%    9.752      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1431454-0!canonical and timestamp 20181010180009 and revision id 26438171
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-tula-de-allende-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)