User Tools

Site Tools


101-tumbiscat-o-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-tumbiscat-o-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Tumbiscatío</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Đô thị  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Tumbiscatío trên bản đồ Mexico"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Mexico_location_map.svg/​250px-Mexico_location_map.svg.png"​ width="​250"​ height="​163"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Mexico_location_map.svg/​375px-Mexico_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Mexico_location_map.svg/​500px-Mexico_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​2028"​ data-file-height="​1323"/><​div style="​position:​absolute;​top:​77.4%;​left:​50.052%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Tumbiscatío"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Tumbiscatío"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Tumbiscatío</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div><​small>​Vị trí ở Mexico</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​text-align:​ center; font-size: smaller; font-weight:​ bold; padding-bottom:​ 0.7em;">​Tọa độ:​ <span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​18°31′B</​span>​ <span class="​longitude">​102°23′T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​18,​517°B 102,​383°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​18.517;​ -102.383</​span></​span></​span></​span><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​18°31′B</​span>​ <span class="​longitude">​102°23′T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​18,​517°B 102,​383°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​18.517;​ -102.383</​span></​span></​span></​span></​span></​span></​span>​ </​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Flag_of_Mexico.svg/​23px-Flag_of_Mexico.svg.png"​ width="​23"​ height="​13"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Flag_of_Mexico.svg/​35px-Flag_of_Mexico.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Flag_of_Mexico.svg/​46px-Flag_of_Mexico.svg.png 2x" data-file-width="​840"​ data-file-height="​480"/>​ </​span>​Mexico</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Bang</​th><​td>​
 +Michoacán</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Thủ phủ</​th><​td>​
 +Tumbiscatío de Ruiz</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thủ phủ</​th><​td>​
 +<strong class="​error"><​span class="​scribunto-error"​ id="​mw-scribunto-error-0">​Lỗi Lua trong Mô_đun:​Wikidata tại dòng 98: attempt to concatenate local '​label'​ (a nil value).</​span></​strong></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2005)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +8.363</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +CST (UTC-6)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +CDT (UTC-5)</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Tumbiscatío</​b>​ là một đô thị thuộc bang Michoacán, México. Năm 2005, dân số của đô thị này là 8363 người.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Municipalities of Mexico”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 11 tháng 8 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATumbiscat%C3%ADo&​amp;​rft.btitle=Municipalities+of+Mexico&​amp;​rft.date=11+th%C3%A1ng+8+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.statoids.com%2Fymx.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Geographylogo.svg/​30px-Geographylogo.svg.png"​ width="​30"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Geographylogo.svg/​45px-Geographylogo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Geographylogo.svg/​60px-Geographylogo.svg.png 2x" data-file-width="​160"​ data-file-height="​160"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ chủ đề địa lý này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1306
 +Cached time: 20181010180009
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.316 seconds
 +Real time usage: 0.386 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2668/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 28646/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1457/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 14/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 804/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.095/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.18 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 345.171 ​     1 -total
 + ​83.41% ​ 287.899 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​59.40% ​ 205.031 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​10.38% ​  ​35.814 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  8.40%   ​28.989 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  5.64%   ​19.478 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.61%   ​19.379 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 +  5.54%   ​19.113 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​_bang_Michoac&​aacute;​n
 +  4.35%   ​15.030 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  4.03%   ​13.927 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1431461-0!canonical and timestamp 20181010180009 and revision id 26573362
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-tumbiscat-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)