User Tools

Site Tools


101-turnera-hindsiana-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-turnera-hindsiana-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(144,​238,​144);"><​i>​Turnera hindsiana</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(144,​238,​144);">​Tình trạng bảo tồn</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div style="​text-align:​ center"><​img alt="​Status iucn3.1 EN vi.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​70/​Status_iucn3.1_EN_vi.svg/​220px-Status_iucn3.1_EN_vi.svg.png"​ width="​220"​ height="​59"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​70/​Status_iucn3.1_EN_vi.svg/​330px-Status_iucn3.1_EN_vi.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​70/​Status_iucn3.1_EN_vi.svg/​440px-Status_iucn3.1_EN_vi.svg.png 2x" data-file-width="​240"​ data-file-height="​64"/><​br/>​Nguy cấp<​small>​ (IUCN 3.1)</​small></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(144,​238,​144);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Plantae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +Angiospermae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +Eudicots</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +Rosids</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Malpighiales</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Passifloraceae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Turnera</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​T. hindsiana</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(144,​238,​144);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Turnera hindsiana</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Benth. </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Turnera hindsiana</​b></​i>​ là một loài thực vật thuộc chi Đông hầu, họ Lạc tiên. Đây là loài đặc hữu Ecuador. Môi trường sinh sống tự nhiên của nó là rừng đất thấp ẩm nhiệt đới và cận nhiệt đới.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​14px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​14"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​20px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​27px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/>​ Dữ liệu liên quan tới Turnera hindsiana tại Wikispecies</​li>​
 +<​li>​León-Yánez,​ S. &amp; Pitman, N. 2004. <​i>​Turnera hindsiana</​i>​. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. ​ Downloaded on ngày 23 tháng 8 năm 2007.</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​75/​Flower-IMG_0701.JPG/​40px-Flower-IMG_0701.JPG"​ width="​40"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​75/​Flower-IMG_0701.JPG/​60px-Flower-IMG_0701.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​75/​Flower-IMG_0701.JPG/​80px-Flower-IMG_0701.JPG 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1944"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến họ Lạc tiên  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1323
 +Cached time: 20181011111943
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.144 seconds
 +Real time usage: 0.189 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1477/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12926/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1130/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.027/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.01 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 157.015 ​     1 -total
 + ​77.56% ​ 121.774 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​49.79% ​  ​78.180 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​11.89% ​  ​18.666 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Passifloraceae-stub
 + ​11.62% ​  ​18.242 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_name
 +  9.72%   ​15.263 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.50%   ​11.769 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  6.24%    9.797      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +  5.38%    8.448      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.58%    7.186      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Italic_title
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1408111-0!canonical and timestamp 20181011111943 and revision id 24085044
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-turnera-hindsiana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)